VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZAMESTNÁVATEĽA – OBJEDNÁVATEĽA ELEKTRONICKÝCH POUKÁŽOK (OBCHODNÉHO SYSTÉMU SPOLOČNOSTI BENEFITY s.r.o.)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy o poskytovaní poukážok pre využitie čerpania produktov v rámci aplikácie Benefity (ďalej len „Zmluva“) uzavreté medzi spoločnosťou BENEFITY, s. r. o. IČO: 46516492, so sídlom Františkánska 7, 917 01 Trnava, zapísanej v obchodnom registri vedeným (ďalej len „BENEFITY“) a Klientom (BENEFITY a Klient ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“).

2. VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, pokiaľ Zmluva, prípadne ďalšie dojednania Zmluvných strán neustanovia inak.

3. BENEFITY sú autorom, vlastníkom a prevádzkovateľom softvérovej aplikácie Benefity (ďalej len „Aplikácie“), prostredníctvom ktorej je za vopred stanovených podmienok možné čerpať produkty u Dodávateľom vybraných poskytovateľov produktov a služieb.

4. Klient je zamestnávateľom v zmysle ustanovenia § 7 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov, a v súlade s týmto zákonom zamestnáva zamestnancov (ďalej len „Zamestnanci“).

5. Objednávateľ má záujem pre svojich Zamestnancov využívať Aplikácie a čerpať produkty a služby od zmluvných poskytovateľov BENEFITY.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Klient sa zaväzuje najmä:

 • podrobne informovať Zamestnancov o podmienkach poskytovania identifikačných kariet BENEFITY;
 • podrobne zoznámiť Zamestnancov s prevádzkovými podmienkami Aplikácie platnými ku dňu podpisu Zmluvy; a

2. V rámci Zmluvy si Objednávateľ objednáva elektronické poukážky, ktoré môžu Zamestnanci požiť na úhradu nasledujúcich produktov v rámci Aplikácie (ďalej len „Ponuka BENEFITY“): ŠPORT, KULTÚRA, REKREÁCIA, VZDELÁVANIE v režime nedaňových nákladov pre zamestnávateľa, ZDRAVIE, NEPEŇAŽNÉ DARY, INTERNÉ BENEFITY a STRAVOVANIE.

PLATOBNÝ STYK

1. Cena za služby BENEFITY podľa Zmluvy bude Klientom hradená mesačne.

2. Klient uhradí BENEFITOM:
Vyúčtovanie za produkty a služby sprostredkované BENEFITMI v predchádzajúcom mesiaci s tým, že prílohou faktúry bude (i) prehľad kategórií čerpania produktov a služieb Zamestnancom v rozsahu ŠPORT, KULTÚRA, REKREÁCIA, VZDELÁVANIE, ZDRAVIE, NEPEŇAŽNÉ DARY, a (ii) prehľad skutočne sprostredkovaných a poskytnutých produktov a služieb formou zoznamu Zamestnancov (resp. zodpovedajúcich číselných či iných kódov pridelených Zamestnancom Klientom) a nimi čerpaných produktov a služieb;

 • paušálnu odmenu za poskytnutie elektronických poukážok Zamestnancom a za ďalšie plnenie BENEFITOV podľa Zmluvy;
 • odmenu za každú identifikačnú plastovú kartu Benefity.

3. Klient uhradí BENEFITOM vyúčtovanie, paušálnu odmenu a odmenu (článku 2. Zmluvy) na základe vyúčtovania faktúry vystavenej BENEFITMI, ktorá musí spĺňať všetky náležitosti faktúry v súlade s ustanovením § 71 odst. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Faktúra“).

4. BENEFITY vystavia vyúčtovanie faktúry na základe stiahnutia údajov a Aplikácie a odošle ju Objednávateľovi najneskôr do 10. (desiateho) dňa mesiaca nasledujúceho po skončení fakturačného obdobia, čím sa rozumie kalendárny mesiac.

5. Faktúra je považovaná za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet BENEFITY.

OBJEDNANIE A SPÔSOB DODANIA SLUŽIEB A PRODUKTOV, DORUČOVANIE POUKÁŽOK A KARIET

1. Klient objednáva elektronické poukážky, prostredníctvom ktorých budú môcť zamestnanci Klienta čerpať produkty a služby v rámci Aplikácie z Ponuky BENEFITY.

2. BENEFITY zriadia pre Zamestnanca prístup do Aplikácie na základe zoznamu číselných, prípadne iných kódov, ktoré Zamestnancom pridelí Klient. Podmienky poskytovania produktov a služieb Zamestnancom budú potvrdené konkrétnym Zamestnancom na jeho užívateľskom účte pri prvom prihlásení sa do Aplikácie, resp. po každej zmene VOP.
Poukážky a karty budú BENEFITMI doručované Klientovi jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • osobne;
 • poštou;
 • kuriérom;

ČERPANIE BODOV

1. Body aktivované na karte možno čerpať do ich maximálneho limitu. Aplikácia neumožňuje prečerpanie bodov aktivovaných na Karte.

2. Kredit predstavovaný aktivovanými bodmi na karte nie je možné premeniť na finančné prostriedky. Kartu nie je možné použiť v bankomate alebo k vybraniu hotovosti (cash back) u obchodníka.

3. Čerpanie bodov mimo zmluvnej siete obchodníka BENEFITY nie je možné, pokiaľ to nie je zjednané v Zmluve.

STORNO A REKLAMÁCIA

1. Okamžik čerpania je okamžikom autorizácie transakcie, u storna podobne

2. Keď je storno v inom mesiaci, tak jeden zaplatí a v druhom vrátime

PODPORA KLIENTA

1. BENEFITY pre účely podpory a komunikácie Klienta a Zamestnancov (napr. pre prípad straty identifikačnej plastovej karty, blokovanie karty, straty hesla či PIN kódu, rady k orientácii v Aplikácii
ai.) zriadili a prevádzkujú:

 • e-mailovú adresu benefity@benefity.cz, ktorá je pre Klienta a Zamestnancov k dispozícii 7 dní v týždni, 24 hodín denne; a
 • zákaznícku linku HELP LINE s číslom (+420) 840 236 236, ktorá je pre Klienta a Zamestnanca k dispozícii.

OBCHODNÉ TAJOMSTVO, DÔVERNÉ INFORMÁCIE, MLČALNIVOSŤ

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie, skutočnosti a všetku dokumentáciu, ktorú o sebe získajú v súvislosti so Zmluvou a VOP, budú považovať za obchodné tajomstvo a budú s nimi zaobchádzať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy a VOP. Zmluvné strany bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany, neumožnia prístup k Zmluve ani nebudú zdieľať jej obsah alebo akékoľvek informácie, ktoré sa v súvislosti so Zmluvou dozvedia, s žiadnou treťou osobou s výnimkou zmocnených právnych zástupcov oboch Zmluvných strán a okrem prípadov, kedy tak vyžaduje zákon.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že BENEFITY môžu za účelom propagácie použiť logo Klienta, ktorý ho poskytne BENEFITOM v elektronickej forme.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Klienti pridelia svojim zamestnancom číselný či iný kód, pod ktorým budú BENEFITY editovať čerpaním produktov a služieb jednotlivými zamestnancami Klienta.

2. Ak BENEFITY obdržia na základe spolupráce s Klientom akékoľvek osobné údaje, budú ich spravovať v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov platnými v Slovenskej republike a neposkytnú ich tretím osobám, s výnimkou situácií, v ktorých im to ukladá zákon.

ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV

1. BENEFITY a Klient v súlade so zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch v znení neskorších predpisov, ako súkromnoprávni pôvodcovia uchovávajú dokumenty v mieste svojho zapísaného sídla a umožňujú z nich výber archivácií.

2. Zaobchádzanie s dokumentmi je uskutočňované v súlade so zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z., t. j. vo spolupráci s príslušným oblastným štátnym archívom.

ZODPOVEDNOSŤ, VYŠŠIA MOC

1. Dodávateľ nesie zodpovednosť voči Zamestnancom za prípadnú stratu alebo škodu, ktorú Zamestnanci utrpia následkom použitia identifikačnej karty, ktorú im vydá Klient. Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi.

2. BENEFITY neručia za kvalitu produktov a služieb, príp. aj ďalších benefitov, ktoré sú Zamestnancom poskytované tretími osobami. Prípadné reklamácie ohľadom kvality služieb, príp. ďalších benefitov, rieši Zamestnanec, príp. Klient priamo s príslušným obchodníkom – dodávateľom produktu alebo služby.

3. Povinná strana nie je v omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, pokiaľ preukáže, že omeškanie bolo spôsobené vyššou mocou. Vyššou mocou sa pre účely Zmluvy a VOP rozumejú neprekonateľné a neodvrátiteľné prekážky nezávislé na vôli povinného, resp. neodvrátiteľné udalosti, ktorým nemožno zabrániť ani pri vynaložení všetkého možného úsilia (napr. živelná pohroma, štrajk a pod.). Zodpovednosť povinnej strany nie je vylúčená, ak nastane vyššia moc v dobe, kedy povinná strana už bola v omeškaní.

4. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o skutočnosti, že nastala vyššia moc, ktorá im bráni v plnení povinností podľa Zmluvy a VOP a to bez zbytočného odkladu.

5. V prípade, že doba trvania zásahu vyššej moci presiahne 90 (deväťdesiat) kalendárnych dní, sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť.

ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV

1. Zmluva a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, sa riadia a budú vykladané v súlade s právom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu vzájomných sporov vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a k ich vyriešeniu najmä prostredníctvom jednania oprávnených osôb alebo nimi poverených zástupcov.

3. Spory vzniknuté so Zmluvy a v súvislosti s ňou, ktoré sa nepodarí vyriešiť jednaním Zmluvných strán, budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde.

ZMENY VOP

1. Tieto VOP môžu byť menené nasledujúcim postupom:

 • BENEFITY môžu navrhovať zmeny VOP najmä v nadväznosti na zmenu právnych predpisov alebo obchodných podmienok na relevantnom trhu, v záujme zlepšenia kvality služieb poskytovaných Klientovi a s ohľadom na obchodné ciele BENEFITY a. s.;
 • BENIFITY Klientovi poskytnú písomnú informáciu o navrhnutí zmeny VOP na adresu Klienta uvedenú v Zmluve a to najmenej 14 dní pred dňom účinnosti navrhovanej zmeny VOP;
 • Ak Klient neodmietne písomne navrhnutú zmenu či doplnenie VOP najneskôr v posledný pracovný deň pred navrhnutým dňom účinnosti nových VOP, platí, že súhlasí so zmenou VOP s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutej BENEFITMI

2. Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách, alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA

1. VOP sa riadi slovenským právnym rádom, najmä zákonom SNR č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

2. Výpovedná lehota Zmluvy počína od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď jednej Zmluvnej strany doručená druhej Zmluvnej strane.

3. BENEFITY nie sú oprávnené započítať akékoľvek pohľadávky za Klientom bez jeho písomného súhlasu.

4. Zmluvné strany sú oprávnené previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ako i Zmluvu ako celok na inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany.

5. Pokiaľ niektoré z ustanovení Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými či neúčinnými, neplatnosť či neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť Zmluvy ako celok, ani iných ustanovení Zmluvy, pokiaľ je neplatné či neúčinné ustanovenie oddeliteľné od zvyšku Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením, ktoré svojim obsahom bude čo najvernejšie zodpovedať podstate a zmyslu pôvodného ustanovenia.

6. Akékoľvek oznámenia a ostatná nevyhnutná a/alebo dobrovoľná korešpondencia, uskutočnené v súlade s touto Zmluvou (ďalej aj len ako “Oznámenia“), budú vykonané v písomnej podobe.

7. Pre účely tejto Zmluvy, Oznámenia alebo iná korešpondencia budú považované za doručené dňom:
a. doručenia, ak sú doručované osobne a sú potvrdené adresátom, alebo
b. potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované kuriérom, alebo
c. potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované doporučenou poštou, alebo
d. potvrdenia prenosu faxovej správy, ak sú doručované faxom.

8. V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie Oznámenia u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.

9. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom písomne informovať o všetkých zmenách ich kontaktných a iných údajov, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo Zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

11. Každá zo Zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.